Ogłoszenie z dnia 2010-12-09 - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Data 2010-12-09
Podmiot ogłaszający Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu

WYKAZ Nr 13 / 2010

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2630 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

Lp

Adres

Powierzchnia lokalu/gruntu

/m2/

Nr księgi

wieczystej

Nr geod.

Działki

Okres najmu

 

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość stawki wywoławczej

/zł/m2/

Informacje dodatkowe

 

1.

Kościuszki 76

10,00

SU1S/00037189/9

 

11526

do 3 lat

działalność usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia

20 zł/m2 /miesięcznie/

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2010 r. o godz.10:00 w siedzibie ZBM pok. 18

2.

Utrata 3

18,00

SU1S/00037728/0

 

10560/2

do 3 lat

grunt pod garaż

1,5 zł/m2 /miesięcznie/

Przedmiotowy wykaz stanowi jednocześnie ofertę zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi 21 grudnia 2010. W przypadku wpłynięcia inne oferty najmu do    21 grudnia przeprowadzony zostanie przetarg ofertowy ograniczony do wnioskodawców.

3.

Utrata 9A

15,00

54169

10568/8

do 3 lat

garaż

2,5 zł/m2 /miesięcznie/

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2010 r. o godz.10:00 w siedzibie ZBM pok. 18

4.

Szpitalna

235,00

SU1S/00023110/4

 

21158/1

do 3 lat

nieruchomość gruntowa przeznaczone do dzierżawy na ogródek tereny zielone.

0,25zł/m2 /rocznie/

nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Mari i Tadeuszowi Szymańczyk

5.

Szpitalna

235,00

SU1S/00023110/4

 

21158/1

do 3 lat

nieruchomość gruntowa przeznaczone do dzierżawy na ogródek tereny zielone.

0,25zł/m2 /rocznie/

nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Mari i Andrzejowi Wasilewskim

6.

Szpitalna

235,00

SU1S/00023110/4

 

21158/1

do 3 lat

nieruchomość gruntowa przeznaczone do dzierżawy na ogródek tereny zielone.

0,25zł/m2 /rocznie/

nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Grażynie i Andrzejowi Mazalewskim

7.

Szpitalna

235,00

SU1S/00023110/4

 

21158/1

do 3 lat

nieruchomość gruntowa przeznaczone do dzierżawy na ogródek tereny zielone.

0,25zł/m2 /rocznie/

nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Justynie Matulewicz-Gilewicz

8.

Szpitalna

235,00

SU1S/00023110/4

 

21158/1

do 3 lat

nieruchomość gruntowa przeznaczone do dzierżawy na ogródek tereny zielone.

0,25zł/m2 /rocznie/

nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Jadwidze i Janowi Orłowskim

9.

Szpitalna

235,00

SU1S/00023110/4

 

21158/1

do 3 lat

nieruchomość gruntowa przeznaczone do dzierżawy na ogródek tereny zielone.

0,25zł/m2 /rocznie/

nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Marcie i Tadeuszowi Czerwieckim

 

Informacje dodatkowe:

  1. Najemca z tytułu najmu opłacać będzie czynsz płatny z góry do poz. 1 do 20 dnia każdego miesiąca, poz. 2 i 3 do 10 dnia każdego miesiąca., poz. 3-8 opłata roczna płatna w pierwszym kwartale roku.
  2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.
  3. Przedmiotem przetargu będzie miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.
  4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych, zostaje podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz ogłoszony w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 0-87  563 - 50 – 51.

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-12-09

Data modyfikacji: 2010-12-09

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-12-09