Ogłoszenie z dnia 2010-11-26 - Przetarg na wynajem pomieszczeń użytkowych w Ratuszu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Data 2010-11-26
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg na wynajem pomieszczeń użytkowych w Ratuszu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Prezydent Miasta Suwałk

zaprasza do składania ofert na wynajem, na okres trzech lat, pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 35 m2, położonych w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 (Ratusz), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (bez możliwości sprzedaży napojów alkoholowych).

Działalność gastronomiczna może być prowadzona wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania (bez zamontowanych podliczników). Ich stan techniczny pozwala na prowadzenie działalności gastronomicznej bez potrzeby dokonywania adaptacji.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za wynajem wystawianych do przetargu pomieszczeń wynosi 6,00 złotych netto za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 300,00 złotych, które winno być na koncie Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Bank Pekao S.A. Nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 najpóźniej do godziny 1200 w dniu 10 grudnia 2010 roku.

Oferty z proponowaną stawką czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej należy składać w pokoju Nr 4 Urzędu Miejskiego w Suwałkach (Kancelaria Ogólna), 16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „GASTRONOMIA” najpóźniej do godziny 1400 w dniu 10 grudnia 2010 roku.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 1500 w dniu 10 grudnia 2010 roku w pokoju Nr 125 Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłacenie przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o stawkę zaproponowaną w ofercie.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu i pokrywania kosztów jego eksploatacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1 w pokoju Nr 125 lub telefonicznie – tel. (87) 562 – 81 – 25.

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-11-26

Data modyfikacji: 2010-11-26

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-11-26