Ogłoszenie z dnia 2010-11-08 - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego

Data 2010-11-08
Podmiot ogłaszający Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego
WYKAZ Nr 11 / 2010
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2630 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego.
 
Lp
Adres
Powierzchnia lokalu/gruntu
/m2/
Nr księgi
wieczystej
Nr geod.
Działki
Okres najmu
 
Przeznaczenie nieruchomości
Wysokość stawki wywoławczej
/zł/m2/
Informacje dodatkowe
 
 
1.
Osiedle II bl.10
 
 
71,56
oraz piwnica
21,94
SU1S/00024544/2
11222
do 3 lat
działalność usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia
 15 zł/m2 /miesięcznie/
 
Przetarg odbędzie się 25 listopada 2010 r. o godz.10:00 w siedzibie ZBM pok. 18
Opłata za piwnicę ryczałtowa w wysokości 150 zł netto
2.
Pułaskiego 26A
17,37
SU1S/00048360/2
 
22845/17
do 3 lat
działalność usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia
10 zł/m2 /miesięcznie/
Przetarg odbędzie się 25 listopada 2010 r. o godz.10:00 w siedzibie ZBM pok. 18
3.
1 Maja 4B
16,56
SU1S/00004329/3
 
121967
do 3 lat
działalność usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia
6 zł/m2 /miesięcznie/
Przetarg odbędzie się 25 listopada 2010 r. o godz.10:00 w siedzibie ZBM pok. 18
 
Informacje dodatkowe:
  1. Najemca z tytułu najmu opłacać będzie czynsz płatny z góry do 20 dnia każdego miesiąca.
  2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.
  3. Przedmiotem przetargu będzie miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu
  4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych, zostaje podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz ogłoszony w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 0-87 563 - 50 – 51.

 

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-11-08

Data modyfikacji: 2010-11-08

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-11-08