Ogłoszenie z dnia 2010-10-21 - Przetarg nr 15/GR/2010 - Moniuszki 1A

Data 2010-10-21
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 15/GR/2010 - Moniuszki 1A
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 
oznaczonej nr geod. 25564 o powierzchni 0,1659 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Moniuszki 1A, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00055690/6. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 124,14 m2, na który zawarta jest umowa najmu do 31.12.2010 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowe z zakresu usług nieuciążliwych. Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora. Na nieruchomości zlokalizowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.
 
Cena wywoławcza: 300 000 (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Wadium: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
                         
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2010 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 23 listopada 2010 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-10-21

Data modyfikacji: 2010-10-21

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-10-21