Ogłoszenie z dnia 2010-10-21 - Przetarg nr 14/GR/2010 - Dubowo, Mieszka I, 11 Listopada

Data 2010-10-21
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 14/GR/2010 - Dubowo, Mieszka I, 11 Listopada
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki:

 
1. oznaczona numerem geodezyjnym 32892/33 o powierzchni 1,2095 ha, położona w Suwałkach – Dubowie. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele przemysłowo - składowe bez funkcji mieszkalnej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu nieruchomości. Termin zakończenia budowy: trzy kolejne lata. Na działce znajdują się sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z poszczególnymi właścicielami sieci.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00014560/7
Cena wywoławcza: 290 000 zł - brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium: 29 000 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
 
2. oznaczona numerem geodezyjnym 32892/34 o powierzchni 1,0320 ha, położona w Suwałkach – Dubowie. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele przemysłowo- składowe bez funkcji mieszkalnej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu nieruchomości. Termin zakończenia budowy: trzy kolejne lata. Na działce znajdują się sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z poszczególnymi właścicielami sieci.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00014560/7
Cena wywoławcza: 248 000 zł - brutto (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Wadium: 24 800 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych).
 
3. oznaczona numerem geodezyjnym 34504/2 o powierzchni 0,2111 ha, położona w Suwałkach przy ul. Mieszka I. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno – usługową (usługa nieuciążliwa dla mieszkalnictwa). Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek zainteresowanego. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata. Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny i przebiega linia energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt odpowiednim służbom w przypadku awarii bądź konserwacji sieci energetycznej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00016734/2.
Cena wywoławcza: 155 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wadium: 15 500 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych).
 
4. oznaczona numerem geodezyjnym 25717 o powierzchni 0,1163 ha, położona w Suwałkach przy ul. 11 Listopada. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00026517/8.
Cena wywoławcza: 109 000 zł brutto (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych).
Wadium: 10 900 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).
 
Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 17 września 2010 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2010 roku o godz. 1130   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 23 listopada 2010 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-10-21

Data modyfikacji: 2010-10-21

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-10-21