Ogłoszenie z dnia 2010-10-12 - Przetarg nr 13/GR/2010 - Noniewicza 3, Kościuszki 72A, Kościuszki 69

Data 2010-10-12
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 13/GR/2010 - Noniewicza 3, Kościuszki 72A, Kościuszki 69
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości:
 
1. oznaczona numerem geodezyjnym 12370 o powierzchni 1,0750 ha, stanowiąca własność Miasta Suwałki, położona w Suwałkach przy ul. Noniewicza 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037504/4. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami: administracyjnym, mieszkalnym, usługowym dobudowanym do mieszkalnego, kotłownią i szklarniami. Wszystkie budynki znajdujące się na nieruchomości przeznaczone są do rozbiórki na wniosek i koszt własny inwestora. Cena nieruchomości uwzględnia koszty rozbiórki. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.11.2009 roku. Na nieruchomości zlokalizowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.
Cena wywoławcza: 2 600 000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych).
Wadium: 260 000 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 
2. oznaczona numerami geodezyjnymi 11037/18, 11037/20 i 11037/21 o łącznej powierzchni 0,0979 ha, stanowiąca własność Miasta Suwałki, położona w Suwałkach przy ul. Kościuszki 72A, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028111/6. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami: mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A - 846, o powierzchni użytkowej 280,09 m2, oraz usługowym przeznaczonym do rozbiórki na wniosek i koszt własny inwestora. Cena nieruchomości uwzględnia koszty rozbiórki. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Wszelkie inwestycje na nieruchomości podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej powyżej pierwszej kondygnacji. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.05.2010 roku na działkach nr 11037/18 i 11037/20 zaplanowany został dojazd do nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej 2 z dopuszczeniem realizacji zabudowy pod i nad przejazdem pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych. W związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11020. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji, modernizacji oraz rozbudowy. Na nieruchomości zlokalizowane są również sieci wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.
Cena wywoławcza: 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
Udział procentowy wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 77,63% i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży.
Wadium: 90 000 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
3. oznaczona numerami geodezyjnymi 11459/5 i 11459/6 o łącznej powierzchni 0,0932 ha oraz udziału wynoszącego 1/3 części w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 11459/4 o powierzchni 0,1216 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Suwałkach przy ul. Kościuszki 69. Nieruchomość ozn. nr geod. 11459/5 i 11459/6 zabudowana jest budynkami wpisanymi do rejestru zabytków pod nr A- 837 o powierzchni użytkowej 330 m2 i 947,10 m2, natomiast nieruchomość ozn. nr. geod. 11459/4 jest niezabudowana i stanowi podwórze. Wszelkie inwestycje na wyżej opisanych nieruchomościach podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nabywca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w terminie 2 lat od nabycia nieruchomości niezbędnych prac konserwatorskich. Na działce ozn. nr. geod. 11459/6 znajduje się przejazd bramowy. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez istniejącą bramę na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11459/7 i 11459/10 objętych księgą wieczystą SU1S/00053493/1. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/491/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22.02.2006 roku, nieruchomość przeznacza się na cele usługowe. Dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawowej o lokale mieszkaniowe powyżej parteru. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00043238/3.
Dojazd do wyżej opisanych nieruchomości, od ulicy Kościuszki, możliwy jest tylko przez istniejącą bramę wjazdową na działce ozn. nr. geod. 11459/1. Wobec powyższego Prezydent Miasta Suwałk zobowiązuje się ustanowić odpłatnie na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr SU1S/00043239/0, oznaczonej nr. geod. 11459/1 o powierzchni 0,0702 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr. geod. 11459/4, 11459/5, 11459/6 objętych księgą wieczystą SU1S/00043238/3, służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez istniejącą bramę. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi odpłatnie, za jednorazową opłatą w kwocie brutto 2 440 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych). Plan miejscowy przewiduje również drugi dojazd od zachodniej strony nieruchomości, projektową drogą oznaczoną na planie symbolem 04KD ½. .
Cena wywoławcza: 727 700 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych), w tym: cena nieruchomości ozn. nr geod. 11459/5 i 11459/6, zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków, wynosi 627 900 i podlegać będzie 50 % obniżce przy sprzedaży, natomiast cena udziału wynoszącego 1/3 części w działce ozn. nr. geod. 11459/4 wynosi 99 800 zł brutto.
Wadium: 72 770  zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2010 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 grudnia 2010 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-10-12

Data modyfikacji: 2010-10-12

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-10-12