Ogłoszenie z dnia 2010-10-04 - Przetarg nr 12/GR/2010 - Pułaskiego 24

Data 2010-10-04
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 12/GR/2010 - Pułaskiego 24
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 
oznaczonej nr. geod. 22849/44 i 22849/45 o łącznej powierzchni 0,3720 ha, stanowiącej własność Miasta Suwałki, położonej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 24 ob. 12. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest dwoma połączonymi ze sobą budynkami handlowo - usługowymi: jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 565,02 m2 oraz dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 520,31 m2. W budynku jednokondygnacyjnym znajduje się lokal użytkowy o pow. 565,02 m2, na który zawarta jest umowa najmu do dnia 15.06.2012 roku. W budynku dwukondygnacyjnym, na parterze znajduje się lokal użytkowy o pow. 245 m2, na który zawarta jest umowa najmu do 31.12.2010 roku oraz na piętrze lokal użytkowy o pow. 275,31 m2 , na który zawarta jest umowa najmu do 15.06.2012 roku. Budynek jednokondygnacyjny nie jest podpiwniczony, natomiast w budynku dwukondygnacyjnym znajduje się piwnica, na którą zawarta została umowa najmu do 15.06.2012 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. Budynek dwukondygnacyjny, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, przewidziany jest do rozbiórki. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozebrania tego budynku do dnia 31.12.2012 roku. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej, zatem wszelkie inwestycje podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.05.2006 roku, przeznaczona jest do sprzedaży na cele usług o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadregionalnym. Na nieruchomości zlokalizowane są sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku awarii bądź konserwacji tych sieci. Na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 22849/45, po stronie zachodniej budynku jednokondygnacyjnego znajduje się budowla częściowo zagłębiona w ziemi a częściowo wystająca, obsypana ziemią oraz porośnięta drzewami i krzewami. Przeznaczona jest do rozbiórki.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00026090/8.
 
Cena wywoławcza: 950 000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium: 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
                         
Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 2 grudnia 2010 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Data modyfikacji: 2010-10-04

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-10-04