Ogłoszenie z dnia 2010-08-16 - Przetarg nr 11/GR/2010 - Dubowo, Mieszka I, 11 Listopada

Data 2010-08-16
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 11/GR/2010 - Dubowo, Mieszka I, 11 Listopada
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona numerem geodezyjnym 32892/33 o powierzchni 1,2095 ha, położona w Suwałkach – Dubowie. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele przemysłowo - składowe bez funkcji mieszkalnej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu nieruchomości. Termin zakończenia budowy: trzy kolejne lata. Na działce znajdują się sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z poszczególnymi właścicielami sieci.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00014560/7
Cena wywoławcza: 363 000 zł - brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
Wadium: 36 300 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta złotych).
 
2. oznaczona numerem geodezyjnym 32892/34 o powierzchni 1,0320 ha, położona w Suwałkach – Dubowie. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele przemysłowo- składowe bez funkcji mieszkalnej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu nieruchomości. Termin zakończenia budowy: trzy kolejne lata. Na działce znajdują się sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z poszczególnymi właścicielami sieci.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00014560/7
Cena wywoławcza: 310 000 zł - brutto (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).
Wadium: 31 000 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).
 
3. oznaczona numerem geodezyjnym 34504/2 o powierzchni 0,2111 ha, położona w Suwałkach przy ul. Mieszka I. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno – usługową (usługa nieuciążliwa dla mieszkalnictwa). Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek zainteresowanego. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata. Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny i przebiega linia energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt odpowiednim służbom w przypadku awarii bądź konserwacji sieci energetycznej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00016734/2.
Cena wywoławcza: 194 000 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Wadium: 19 400 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych).
 
4. oznaczona numerem geodezyjnym 25717 o powierzchni 0,1163 ha, położona w Suwałkach przy ul. 11 Listopada. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00026517/8.
Cena wywoławcza: 136 000 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych).
Wadium: 13 600 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2010 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 14 września 2010 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-08-16

Data modyfikacji: 2010-08-16

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-08-16