Ogłoszenie z dnia 2010-07-06 - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego

Data 2010-07-06
Podmiot ogłaszający Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego

 

 

WYKAZ Nr 6 / 2010
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2630 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego.
 

Lp
Adres
Powierzchnia lokalu/gruntu
/m2/
Nr księgi
wieczystej
Nr geod.
Działki
Okres najmu
 
Przeznaczenie nieruchomości
Wysokość stawki wywoławczej
/zł/m2/
Informacje dodatkowe
 
 
1.
Utrata 1B
25,80
SU1S/00028339/0
10486/4
do 3 lat
działalność usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia

 10 zł/m2

/miesięcznie

Przetarg odbędzie się 22 lipca 2010 r. o godz.10:00 w siedzibie ZBM pok. 18
2.
Witosa 4 A
13,99
SU1S/00041296/6
 
11522/15
do 3 lat
działalność usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia

10 zł/m2

/miesięcznie/

Przetarg odbędzie się 22 lipca 2010 r. o godz.10:00 w siedzibie ZBM pok. 18

 
Informacje dodatkowe:
  1. Najemca z tytułu najmu opłacać będzie czynsz płatny z góry do 20 dnia każdego miesiąca.
  2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.
  3. Przedmiotem przetargu będzie miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu
  4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych,  zostaje podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz ogłoszony w prasie lokalnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 0-87 563 - 50 – 51.
 

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Data modyfikacji: 2010-07-06

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-07-06