Ogłoszenie z dnia 2010-05-27 - Przetarg nr 10/GR/2010 - Kościuszki

Data 2010-05-27
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 10/GR/2010 - Kościuszki
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 

1. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej numerem geodezyjnym 12369 o powierzchni 0,1927 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki z obowiązkiem przemieszczenia na tę nieruchomość budynku zabytkowego położonego w Suwałkach przy ul. Wigierskiej 2, polegającego na rozbiórce tego budynku, uprzątnięciu terenu po rozbiórce, przemieszczeniu materiałów rozbiórkowych oraz ponownym wzniesieniu tego budynku z jednoczesnym przeprowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich.

2. materiałów rozbiórkowych powstałych w wyniku prac związanych z przemieszczeniem budynku zabytkowego położonego w Suwałkach przy ul. Wigierskiej 2. Budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-101.

 
Przemieszczenie budynku zabytkowego winno nastapić w oparciu o „Projekt konserwatorski przemieszczenia budynku przy ul. Wigierskiej 2 w Suwałkach” opracowany przez osobę uprawnioną. Projekt ten do wglądu dostępny jest w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 143 w godzinach 730 - 1530.
Przystąpienie do przemieszczenia budynku musi nastapić po uzyskaniu odrębnego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, wydanego na wniosek inwestora. Nieruchomość ozn. nr. geod. 12369 wraz z materiałami rozbiórkowymi przeznaczona jest na cele usługowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej  - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.11.2009 roku. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania prac rozbiórkowych, uprzątnięcia terenu po rozbiórce oraz przemieszczenia materiałów rozbiórkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku. W celu terminowego dopełnienia wyżej opisanego zobowiązanianabywca ustanowi na nabytej nieruchomości hipotekę kaucyjną na rzecz Miasta Suwałki do sumy najwyższej 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna i kanalizacyjna. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037504/4.

Cena wywoławcza: 450 000 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena wywoławcza uwzględnia ponadto koszty: materiałów rozbiórkowych, robót rozbiórkowych i transportu.

Wadium:  45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2010 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 28 lipca 2010 roku, oraz pisemne oświadczenie osoby przystępującej do przetargu, że zapoznała się z Projektem konserwatorskim przemieszczenia budynku przy ul. Wigierskiej 2 w Suwałkach. Dowód wniesienia wadium, jak również oświadczenie podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
                      
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141 (tel. 0-87 562-81-41).

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-05-27

Data modyfikacji: 2010-05-27

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-05-27