Ogłoszenie z dnia 2010-05-27 - Przetarg nr 9/GR/2010 - Noniewicza-Krótka, Kościuszki 94 (lokal)

Data 2010-05-27
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 9/GR/2010 - Noniewicza-Krótka, Kościuszki 94 (lokal)
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 
1. oznaczona numerem geodezyjnym 11179 o powierzchni 0,0377 ha, stanowiąca własność Miasta Suwałki, położona w Suwałkach przy ul. Noniewicza-Krótkiej. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej, zatem wszelkie inwestycje wymagać będą uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej jako uzupełniającej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 3 lata. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007335/9.
 

Cena wywoławcza: 140 000 brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

Wadium: 14 000 (słownie: czternaście tysięcy złotych).

 
2. lokal mieszkalny nr 4, stanowiący własność Miasta Suwałki, znajdujący się w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce oznaczonej nr. geod. 11507/1 przy ul. Kościuszki 94 w Suwałkach, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 114. Lokal usytuowany jest na piętrze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i hallu o łącznej powierzchni 77,60 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia w piwnicy o powierzchni 8,6 m2 i dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym oraz udział wynoszący 8620/39840 części w elementach wspólnych budynku i we własności działki gruntu, na której znajduje się budynek, oznaczonej nr. geod. 11507/1 o powierzchni 0,1126 ha. Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00054269/9, natomiast gruntowa posiada księgę wieczystą nr SU1S/00001166/1. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe. Wszelkie inwestycje na nieruchomości podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
 
Cena wywoławcza: 206 000 (słownie: dwieście sześć tysięcy złotych). Udział procentowy wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 76,55 % i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży.
 
Wadium: 20 600 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych).
                         
Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2010 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 28 czerwca 2010 roku. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.
 

Uwaga!   Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 22 czerwca 2010 roku w godzinach od 1600 do 1700.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-05-27

Data modyfikacji: 2010-05-27

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-05-27