Ogłoszenie z dnia 2010-04-26 - Przetarg nr 6/GR/2010 - Dubowo I

Data 2010-04-26
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 6/GR/2010 - Dubowo I
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 

oznaczonej nr geod. 32842 o powierzchni 0,1195 ha, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, położonej w Suwałkach – Dubowie I. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej. Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne 3 lata. Na nieruchomości zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna. W przypadku kolidowania tej linii z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona jej przełożenia w uzgodnieniu z właścicielem linii. Na działce znajduje się również nieużytkowany zbiornik przeciwpożarowy ogrodzony siatką stalową. Zbiornik wraz z ogrodzeniem przeznaczony jest do likwidacji na koszt nabywcy. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063159/1.

Poprzednie przetargi przeprowadzone zostały w dniach 29 stycznia 2010 roku i 19 marca 2010 roku.

Cena wywoławcza: 70 000 brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
                         
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2010 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 maja 2010 roku.  Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-04-26

Data modyfikacji: 2010-04-26

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-04-26