Ogłoszenie z dnia 2009-01-12 - Przetarg nr 6/GR/2009 - Dubowo

Data 2009-01-12
Podmiot ogłaszający Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 6/GR/2009 - Dubowo

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki:

 

1. oznaczona nr geod. 32892/33 o powierzchni 1,2095 ha, położona w Suwałkach – Dubowie. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele przemysłowo- składowe bez funkcji mieszkalnej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu nieruchomości. Termin zakończenia budowy: trzy kolejne lata. Na działce znajdują się sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z poszczególnymi właścicielami sieci.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00014560/7

Cena wywoławcza: 317 000 zł - brutto (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy złotych).

Wadium: 31 700 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych).

 

2. oznaczona nr geod. 32892/34 o powierzchni 1,0320 ha, położona w Suwałkach – Dubowie. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele przemysłowo- składowe bez funkcji mieszkalnej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu nieruchomości. Termin zakończenia budowy: trzy kolejne lata. Na działce znajdują się sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z poszczególnymi właścicielami sieci.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00014560/7

Cena wywoławcza: 271 000 zł - brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Wadium: 27 100 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych).

 
 

                    Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2009 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

                      Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach w taki sposób, aby komisja przetargowa w dniu 10 lutego 2009 roku mogła stwierdzić, że wpłata została dokonana.Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                       Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 
 
 
 
 
 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-12