Ogłoszenie z dnia 2008-11-18 - Przetarg nr 3/GR/2009 - Kościuszki 70

Data 2008-11-18
Podmiot ogłaszający Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 3/GR/2009 - Kościuszki 70

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki oznaczonej numerami geodezyjnymi 11038/1, 11038/5 i 11038/7 o łącznej powierzchni 0,0938 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 70, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031343/5. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 521,95 m2, w którym mieści się 10 lokali mieszkalnych oraz budynkiem oficyny mieszkalnej, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 157,07 m2, w którym mieszczą się 4 lokale mieszkalne. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Na nabywcę nałożony zostanie obowiązek doprowadzenia centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A - 124, zatem wszelkie inwestycje podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Na nabywcę nałożony zostanie obowiązek przeprowadzenia w terminie dwóch lat od dnia zakupu nieruchomości niezbędnych prac konserwatorskich. Nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno – usługowe wraz z ciągiem pieszym. Na nieruchomości zlokalizowane są sieci kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 2 400 000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Udział procentowy wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 81,46% i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży.

Wadium: 240 000 zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

 

                    Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2009 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

                      Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach w taki sposób, aby komisja przetargowa w dniu 20 stycznia 2009 roku mogła stwierdzić, że wpłata została dokonana.Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                       Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 
 
 

Uwaga! Nieruchomość udostępniona zostanie do obejrzenia w dniu 22 grudnia 2008 roku w

godzinach od 1000 do 1100.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-12