Ogłoszenie z dnia 2008-11-03 - Przetarg nr 2/GR/2009 - Chłodna 6,12,14

Data 2008-11-03
Podmiot ogłaszający Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 2/GR/2009 - Chłodna 6,12,14

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki:

1.ozn. nr. geod. 11022/2, 11023/5 i 11023/11 o łącznej powierzchni 0,0998 ha, położona w Suwałkach przy ul. Chłodnej 6, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028111/6. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowym, dwukndygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 408,46 m2, w którym mieści się sześć lokali mieszkalnych i trzy lokale użytkowe. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Na nabywcę nałożony zostanie obowiązek doprowadzenia centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A - 212, zatem wszelkie inwestycje podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Na nabywcę nałożony zostanie obowiązek przeprowadzenia w terminie jednego roku od dnia zakupu nieruchomości niezbędnych prac konserwatorskich dotyczących zachowanych w elewacji frontowej drewnianych drzwi wejściowych do klatki schodowej. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele mieszkalno - usługowe. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. nr geod. 11023/10, 11023/12 i 11023/14 (księga wieczysta nr SU1S/00028111/6) polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez istniejące podwórze. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji. Na nieruchomości zlokalizowane są również sieci kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Na lokale użytkowe zawarte są umowy najmu do dnia 31.12.2008 roku, 14.01.2009 roku i 31.03.2009 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

Cena wywoławcza: 1 800 000 zł  (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych). Udział procentowy wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 86,09 % i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży.

Wadium: 180 000 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. ozn. nr. geod. 11025/1 i 11025/2 o łącznej powierzchni 0,0367 ha, położona w Suwałkach przy ul. Chłodnej 12, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028111/6. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowym, dwukndygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 183,53 m2, w którym mieszczą się trzy lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Na nabywcę nałożony zostanie obowiązek doprowadzenia centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej, zatem wszelkie inwestycje podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele mieszkalno - usługowe. Na lokal użytkowy zawarta jest umowa najmu do dnia 31.03.2009 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Cena wywoławcza: 750 000 zł  (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 75 000 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3. ozn. nr. geod. 11026/3 i 11026/4 o łącznej powierzchni 0,0348 ha, położona w Suwałkach przy ul. Chłodnej 14, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00034889/5. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowym, dwukndygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 261,96 m2, w którym mieszczą się cztery lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Na nabywcę nałożony zostanie obowiązek doprowadzenia centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 210, zatem wszelkie inwestycje podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele mieszkalno - usługowe. Na lokal użytkowy zawarta jest umowa najmu do dnia 14.03.2009 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Cena wywoławcza: 1 000 000 zł  (słownie: jeden milion złotych). Udział procentowy wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 68,67% i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży.

Wadium: 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

 

                    Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2009 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

                      Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach w taki sposób, aby komisja przetargowa w dniu 13 stycznia 2009 roku mogła stwierdzić, że wpłata została dokonana.Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                       Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 

Uwaga! Nieruchomości udostępnione zostaną do obejrzenia w dniu 16 grudnia 2008 roku w

godzinach od 1000 do 1200.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-12