Ogłoszenie z dnia 2008-11-03 - Przetarg nr 1/GR/2009 - Młynarskiego 2

Data 2008-11-03
Podmiot ogłaszający Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 1/GR/2009 - Młynarskiego 2

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki ozn. nr geod. 23977 o powierzchni 0,4998 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Młynarskiego 2, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028873/5. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest podpiwniczonym budynkiem byłego przedszkola, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1195 m2. Nieruchomość przeznaczona jest na cele oświatowe. Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji. Na nieruchomości zlokalizowane są również sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku awarii bądź konserwacji tych sieci.

Cena wywoławcza: 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Wadium: 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

                    Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2009 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

                      Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach w taki sposób, aby komisja przetargowa w dniu 06 stycznia 2009 roku mogła stwierdzić, że wpłata została dokonana.Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                       Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 
 
 

Uwaga! Nieruchomość udostępniona zostanie do obejrzenia w dniu 15 grudnia 2008 roku w

godzinach od 1000 do 1100.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-12