Oferta pracy na stanowisku starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2010-11-15

Data 2010-11-15
Stanowisko starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz.704 z poźn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach ustalonego Zarządzeniem nr 10/09 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 31 marca 2009r.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I.                   Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2                 

II.                Określenie nazwy stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór

STARSZY INSPEKTOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY            

III.             Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

1. Wymagania niezbędne:

1)      zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      co najmniej 5-letni ogólny staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym co najmniej 4-letni ogólny staż pracy;

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność biegłej obsługi komputera; 

2)      operatywność, komunikatywność;

3)      umiejętność pracy w zespole.

IV.              Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku

Do zadań starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy m.in.:

1.            Wykonywanie czynności zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.            Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji zasad i przepisów BHP.

3.            Prowadzenie szkoleń w zakresie BHP i ppoż.

4.            Kontrolowanie aktualności szkoleń bhp, badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich.

5.            Sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

6.            Współpraca przy realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7.            Opracowywanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

8.            Opracowywanie instrukcji stanowiskowych na poszczególnych stanowiskach pracy.

9.            Opracowywanie norm przydziału odzieży roboczej, środków ochrony osobistej oraz kontrola prawidłowego gospodarowania nimi.

10.        Opracowywanie norm przydziału środków higieny osobistej.

11.        Zaopatrywanie pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w odzież i środki, o których mowa w pkt 8 i 9, prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

12.        Opracowywanie wniosków w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

13.        Udział w odbiorach technicznych budowanych i przebudowywanych urządzeń i budynków.

V.     Oferta kandydata powinna zawierać:

1)      list motywacyjny;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

4)      kserokopie świadectw pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu w chwili składania oferty – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. ;

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze składają w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach, pokój nr 205, w terminie do dnia 26 listopada 2010 r. do godz. 1000, wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

                                                                                              

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                              Zbigniew Wisiecki

 
Suwałki, 15.11.2010 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach Zbigniew Wisiecki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-11-16

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-11-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-11-16