Oferta pracy na stanowisku specjalisty ds. finansowych w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach z dnia 2015-09-15

Data 2015-09-15
Stanowisko specjalisty ds. finansowych w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art.11.1 i art. 13.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1201j.t. z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze.

I. Nazwa i adres jednostki Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 126

II. Określenie stanowiska urzędniczego Specjalista ds. finansowych

1. Wymagania niezbędne:

1) być obywatelem polskim;

2) posiadać: • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku, • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, • wykształcenie: wyższe lub co najmniej średnie,

3) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,

4) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

        • znajomość obsługi programu KASA Zapomogowo-Pożyczkowa „PROGMAN”,

 • doświadczenie w pracy w księgowości,

 • umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS OFFICE,

 • dokładność i skrupulatność,

 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku

Do zadań należy:

 • Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,

 • Dekretowanie dokumentów kasowych i ich księgowanie,

 • Uzgadnianie syntetyki z analityką,

 • Sporządzanie bilansu rocznego,

 • Prowadzenie rachunków bankowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • Utrzymanie kontaktu z zakładami pracy i instytucjami związkowymi (uzgadnianie list potrąceń i dokonanych przelewów),

 • Sporządzanie rocznej inwentaryzacji kartotek osobowych członków kasy,

 • Przyjmowanie i sprawdzanie wniosków o udzielenie pożyczek oraz przygotowanie ich wypłat,

 • Sporządzanie list potrąceń i wysyłanie ich do placówek,

 • Współpraca przy sporządzaniu rocznej inwentaryzacji kartotek osobowych członków kasy,

 • Pełnienie obowiązków kasjera kasy: przyjmowanie wpłat rat pożyczek, wkładów itp., dokonywanie wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych.

 

IV. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

1. Kandydaci składają w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach, ul. Kościuszki 126, w terminie do dnia 28 września 2015 r. do godz. 10.00, wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie zawierającej:

• list motywacyjny,

• CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

• kwestionariusz osobowy,

• dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy (kserokopie dyplomu, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem),

• zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym),

• zaświadczenie kandydata o niekaralności,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

2. Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Suwałki, 15 września 2015 r.

 

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-09-15

Data modyfikacji: 2015-09-15

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-09-15