Oferta pracy na stanowisku specjalista w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach z dnia 2014-05-14

Data 2014-05-14
Stanowisko specjalista w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W  SUWAŁKACH ul. SEJNEŃSKA 33

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

SPECJALISTA

w wymiarze pełnego etatu

1. Wymagania:

   a) kandydat powinien posiadać:

 • obywatelstwo polskie;
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku;
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, staż pracy 5 lat;
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

   b) wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad rachunkowości oraz planów kont w jednostkach budżetowych;
 • znajomość obsługi aplikacji komputerowych: „Finanse, Rozrachunki, Wyposażenie DDJ”, WS „Płatnik”, Excel, Word;     
 • wiedza z zakresu problematyki księgowości w jednostkach budżetowych;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • dokładność, skrupulatność, odporność na stres;

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów oraz ich wprowadzanie do programu księgowego;
 • prowadzenie obsługi kasowej szkoły;
 • obsługa programu finansowo-księgowego „Finanse DDJ”;
 • obsługa prowadzonej w szkole sprzedaży – wystawianie faktur VAT, rejestr sprzedaży, deklaracje VAT;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • rozliczanie inwentaryzacji;
 • ewidencjonowanie wydatków sklasyfikowanych na cele strukturalne;
 • rozliczanie projektów – sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z wytycznymi POKL;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
 • prowadzenie spraw w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań;

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowanego stanowiska;

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

e) oświadczenie kandydata o niekaralności;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych, ul. Sejneńska 33, 16 – 400 Suwałki, pokój nr „7”z dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole Szkół Technicznych  w Suwałkach w terminie do dnia 26 maja 2014 r. do godz.15-tej.

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Szkół po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

 

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-05-14

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-05-14

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-05-14