Oferta pracy na stanowisku specjalista ds. ekonomicznych z dnia 2008-11-03

Data 2008-11-03
Stanowisko specjalista ds. ekonomicznych
OGŁOSZENIE
 
            Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222) Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. ekonomicznych.

I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach
ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki
tel. (087) 567-51-40
 
II. Określenie stanowiska
specjalista ds. ekonomicznych
III. Wymagania niezbędne
     
- obywatelstwo polskie,
      - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,
      - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku,
 - wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (przy wykształceniu średnim wymagany
    minimum czteroletni staż pracy),
 - nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
 - cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
 
IV. Wymagania dodatkowe
       biegła znajomość obsługi komputera w tym: programu Excel, Word,
       znajomość obsługi programu “Płatnik”, kadrowo płacowego “Kali”,
       znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT, VAT),
       znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej. Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek,
       dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
       dokładność, skrupulatność, komunikatywność.
 
V. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
       - umiejętność sporządzania list płac oraz potrąceń (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia
           społecznego), na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, nauczycieli świetlicy oraz
           administracji i obsługi, list płac: na wypłatę godzin ponadwymiarowych, nadliczbowych
           i zastępstw oraz na umowy zlecenia,
       prowadzenie kart zasiłkowych zaliczonych i wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
       zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
        sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
       naliczanie w ustalonym terminie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych nagród,
       prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym,
       przygotowywanie i przekazywanie w terminie do końca każdego miesiąca DRA wraz
z załącznikami za dany miesiąc,
       wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników,
       sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzenia,
       opracowywanie we współpracy z głównym księgowym planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz analiz okresowych z wykorzystania środków prognozowanych zmian
w roku budżetowym,
       prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 
VI. Oferta kandydata powinna zawierać:
       list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV),
       kwestionariusz osobowy,
       kopia dowodu osobistego,
       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i referowane oraz staż pracy,
       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
       oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru na stanowisko urzędnicze kandydat dostarcza zaświadczenie o niekaralności),
       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (mogą być potwierdzone czytelnym podpisem kandydata).
 
VII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Kandydaci przystępujący do naboru na urzędnicze stanowisko składają w sekretariacie Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach, ul. Klonowa 51 w terminie do dnia 17 listopada 2008 r. do godz. 10-tej , wymagane dokumenty, o których mowa w cz.VI ogłoszenia w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem “Nabór na stanowisko specjalisty ds ekonomicznych”.
 
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej ZS nr 9 i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół nr 9.
 
 
Suwałki, 03.11.2008 r.
 
 
 

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Data modyfikacji: 2008-11-03

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-11-03