Oferta pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Suwałk z dnia 2015-03-16

Data 2015-03-16
Stanowisko Sekretarza Miasta Suwałk

 

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

Sekretarza Miasta Suwałk

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów prawa:  Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa - Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa -  Kodeks wyborczy, ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Miasta Suwałk.

II. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji,
 • znajomość języka obcego,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 • samodzielność, kreatywność i  komunikatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 1. Nadzorowanie i koordynacja działań w zakresie organizacji pracy Urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi.
 2. Inspirowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji.
 3. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zapewnienie sprawnej obsługi interesantów.
 5. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji w Urzędzie.   
 6. Nadzorowanie nad przygotowaniem aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu .
 7. Zapewnienie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej  Urzędu.
 8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań.
 9. Nadzorowanie czynności związanych z organizacją na terenie miasta wyborów i referendów.       
 10. Pełnienie z upoważnienia Prezydenta określonych funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu.
 11. Udział w Sesjach Rady Miejskiej.
 12. Pełnienie nadzoru nad Wydziałami w przypadku jego powierzenia przez Prezydenta.
 13. Nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 14. Nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych Urzędu, w tym gospodarowanie funduszem płac i zagadnień związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta. 

IV. Warunki pracy na stanowisku Sekretarza Miasta Suwałk

- praca biurowa.

V.  W miesiącu lutym 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI.  Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • inne dodatkowe dokumenty ( kopie) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • świadectwa pracy,
 • oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie,  niezbędnych  do przeprowadzenia naboru.

Kopie  dokumentów  przedłożonych  w  ofercie  winny  być  potwierdzone  za  zgodność z oryginałem - podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Suwałk w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Suwałki, 16 marca 2015 r.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-03-16

Data modyfikacji: 2015-03-16

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-03-16