Oferta pracy na stanowisku referenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach z dnia 2011-01-11

Data 2011-01-11
Stanowisko referenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach

         OGŁOSZENIE  NABORU  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE 

                                                                REFERENTA

 

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz.1458  z późn. zm).  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze.

 

I. Nazwa i adres jednostki        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1,  ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego : referent

   

 

III. Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem:

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien spełniać niżej wymienione wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz.1458 z poźn. zm.)

 

  1. Wymagania niezbędne:

 

1)  obywatelstwo polskie;

2)  wykształcenie średnie lub wyższe

3) niekaralność za przestępstwo z winy  umyślnej;

4) zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do   wykonywania pracy  na danym stanowisku urzędniczym.

 

2.Wymagania preferowane:

 

- dokładność i skrupulatność,

- dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność

- dobra znajomość obsługi sprzętu i systemów komputerowych,

- znajomość zasad pracy biurowej.

- umiejętność analitycznego myślenia

- radzenia sobie w sytuacjach stresowych

 

 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na ww . stanowisku.

 

Do zadań należy:

         - znajomość obowiązujących przepisów prawa  w zakresie wynikającym z  

            realizowanych zadań i obowiązków służbowych

- znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności Ośrodka

- prowadzenie wybranej dokumentacji szkolnej

- prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji Ośrodka

- współpraca przy opracowywaniu dokumentacji programowych wymaganych przez     fundusze pomocowe krajowe i unijne

- tworzenie dokumentacji i projektów pozwalających na pozyskiwanie funduszy   pomocowych

 - prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

V. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

 

1.Kandydaci składają w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8 w terminie do 26 stycznia 2011 roku do godz.10 00, wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie zawierającej:

- list motywacyjny

- CV

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy

( w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu – umowa o pracę ) kserokopie  dyplomu, świadectw pracy, i innych dokumentów potwierdzonych za zgodność

z oryginałem )

- oświadczenie  o niekaralności,

- zaświadczenie o stanie zdrowia

 

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź przez Notariusza.

 

 

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz. U.  Nr 223, poz.1458 z  późn. zm.)

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego

w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

 

2.Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze-referent”

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

 

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                    Specjalnego Ośrodka              

                                                                                              Szkolno- Wychowawczego nr 1

Suwałki, 11.01.2011r.

Udostępniający: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 W Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-01-11

Data modyfikacji: 2011-01-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-01-11