Oferta pracy na stanowisku referenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach z dnia 2009-08-21

Data 2009-08-21
Stanowisko referenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach

         OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA
 

Na podstawie art.3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr142, poz. 1593 z późn. zm). w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 06 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracowników samorządowych, ustawy o kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty(Dz.U. nr 122, poz. 1020).Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze.

 

I. Nazwa i adres jednostki       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr1,

    ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki
 
II. Określenie stanowiska urzędniczego : referent
   
III. Wymiar czasu pracy: w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 0,5 etatu).
 

IV..Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem:

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien spełniać niżej wymienione wymagania określone dla tego stanowiska w załączniku nr3 Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego( Dz.U. Nr 146, poz.1222 z późn. zm.) oraz w art. 3 ust. 1,ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” tj.:

 
  1. Wymagania niezbędne:
 
1) być obywatelem polskim;
2)  posiadać wykształcenie średnie lub wyższe

3) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;

4) cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 
 
2.Wymagania preferowane:
 
- dokładność i skrupulatność,

- dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność

- dobra znajomość obsługi sprzętu i systemów komputerowych,

- znajomość zasad pracy biurowej.

- umiejętność analitycznego myślenia

 
 
 
V. Zakres zadań wykonywanych na ww . stanowisku
Do zadań należy:

      - znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z  

            realizowanych zadań i obowiązków służbowych

- znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych

- umiejętność układania jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi

- przestrzeganie zasad HACAP w Ośrodku

- prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej, magazynowej stołówki i kuchni 

 szkolnej

- opracowywanie dekadowych jadłospisów, zgodnych z ustalonymi normami oraz  

 przestrzeganie ich prawidłowej realizacji

- prowadzenie raportów żywieniowych, kartoteki ilościowej, magazynowej

- sporządzanie miesięcznych zestawień raportów żywieniowych oraz uzgodnienie  

 kartoteki magazynowej z ewidencją prowadzoną przez księgowość

- znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności Ośrodka

 
VI. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

1.Kandydaci składają w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8 w terminie do 28 sierpnia 2009 roku do godz.10 00, wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie zawierającej:

- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy ( kserokopie  

 dyplomu, świadectw pracy, i innych dokumentów potwierdzonych za zgodność z  

 oryginałem )

- oświadczenie kandydata o niekaralności,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zatrudnienia na stanowisku urzędniczym 

-list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r.o pracownikach samorządowych( Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.1593 z  późn. zm.)

 

2.Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze-referent”

Otwarcie ofert odbędzie się 28 sierpnia 2009r.

 
 
 
 

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                    Specjalnego Ośrodka              

                                                                                              Szkolno- Wychowawczego nr1

 
 
Suwałki 20 sierpnia 2009r.                                                          

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-08-21

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-08-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-08-21