Oferta pracy na stanowisku referent ds. administracyjnych w Zespole Szkół nr 5 w Suwałkach z dnia 2008-08-04

Data 2008-08-04
Stanowisko referent ds. administracyjnych w Zespole Szkół nr 5 w Suwałkach
OGŁOSZENIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zmianami), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 maja
2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o kolegiach
odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 122, poz. 1020)
 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Suwałkach
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
 
I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Szkół nr 5 w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul Sejneńska 33
 
II. Określenie stanowiska urzędniczego - referent ds. administracyjnych
 
III. Określenie wymagań na ww. stanowisko
1. Wymagania niezbędne
a) kandydat powinien posiadać:
- wykształcenie administracyjne co najmniej średnie
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
 określonym wyżej stanowisku
- pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
b) umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Windows 98/2000/Xp/Vista
 - bazą danych MS Access
c) dobra znajomość internetu, programów pocztowych
d) nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) cieszyć się nieposzlakowaną opinią
2. Wymagania dodatkowe
a) minimum 3 letni staż pracy
3. Wymagania preferencyjne
a)      Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
IV. Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku
Ogólny zakres obowiązków służbowych związanych z kancelarią uczniowską
1. Prowadzenie całości dokumentacji osobowej uczniów i absolwentów.
2. Prowadzenie księgi uczniów, również elektronicznie w programie KA2.
3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem do szkół i przyjmowanie
    dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.
4. Terminowe sporządzanie stosownych sprawozdań statystycznych. 
5. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą
    wszystkich typów egzaminów występujących w szkole
 
 
 
V. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.
1. Kandydaci składają w sekretariacie Zespołu Szkół nr 5 w Suwałkach przy ul. Sejneńska 33
    w terminie do 18 sierpnia do godz.1200  wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie  
    zawierającej:
· List motywacyjny
· CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
· Kwestionariusz osobowy
· Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy
 (kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem)
· Zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań   
   zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referent ds. administracyjnych)
· Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22
marca 1990 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze
zmianami).
 
2. Na kopercie kandydat podaje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji
oraz numer telefonu.
 
Suwałki, 04.08.2008 r.
 

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Suwałkach mgr Czesław Wielgat

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-08-05

Data modyfikacji: 2008-08-05

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-08-05