Oferta pracy na stanowisku psychologa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 2014-10-31

Data 2014-10-31
Stanowisko psychologa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach, ul. 23 Października 20a. 16-400 Suwałki

2.OKREŚLENIE STANOWISKA:

Psycholog.

3.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Psychologiem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej może być osoba, która

1)      jest obywatelem polskim  lub posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

2)      posiada prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

7)      wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

8)      jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

4. WYMAGANIA DODATKOWE :

1)      doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letni staż pracy jako psycholog,

2)      biegła znajomość pakietu MS Office;

3)      znajomość języka obcego (angielski/niemiecki) w stopniu podstawowym;

4)      doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą;

5)      znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępcze, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

5.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawach wychowanków.

2) Prowadzenie badań psychologicznych służących poznaniu wychowanka- współpraca w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach.

3) Ukierunkowywanie oraz prowadzenie obserwacji wychowanków.

4) Prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej z wychowankami sprawiającymi trudności wychowawcze.

5) Sporządzanie w ramach współpracy z wychowawcami i pedagogiem indywidualnych planów pracy wychowawczej

6) Opracowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy z dzieckiem

7) Prowadzenie konsultacji psychologicznych z wychowawcami.

8) Prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć specjalistycznych w wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru ustawowego czasu pracy oraz zgodnie ze wskazaniami zespołu ds. okresowej oceny wychowanka.

9) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego rodzicom dzieci  przebywających w Placówce.

10) Pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

11) Pomoc usamodzielniającym się wychowankom.

6. WARUNKI PRACY

Praca biurowo - terenowa w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

7. INFORMACJA NA TEMAT WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA W JEDNOSTCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu WRZEŚNIU 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad/nie przekraczał 6%.

8.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)      list motywacyjny i życiorys (CV),

3)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia,

6)      kserokopia dokumentu określającego posiadane obywatelstwo;

4)      kserokopie świadectw pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu w chwili składania  oferty – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);

5)      zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej

6)      oświadczenie, że kandydat ma pełną opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem  zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem

8)      oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej bądź jej zawieszeniu lub ograniczeniu, opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem

9)      oświadczenie o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego, opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem

10)   oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458z późn. zm.).”

11)   wykaz złożonych dokumentów.

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – podpisem kandydata.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

9.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1)      osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach, ul. 23 Października 20a. 16-400 Suwałki, w sekretariacie placówki.

2)      oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Psycholog''.

3)      Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2014 roku do godz. 10.00- decyduje data wpływu oferty do Placówki,

4)      dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane,

5)      dokumenty osób nie wybranych, zostaną zwrócone listownie pod wskazany adres lub będą do odebrania w Sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach.

10. INFORMACJE DODATKOWE :

1)      osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

2)      osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną poinformowane pisemnie,

3)      zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy,

4)      jeżeli kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania się takiego kandydata egzaminowi,

5)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach http://bip.um.suwalki.pl/Jednostki_organizacyjne/JO_Zdrowie_i_pomoc_spoleczna/POW.htm oraz na tablicy ogłoszeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach ul. 23 Października 20a. 16-400 Suwałki,

6)      dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach zostaną dołączone do jego akt osobowych, dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko udziela  Paulina Daniłowicz pod nr telefonu (87) 566-31-25

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Dąbrowski - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-10-31

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-10-31

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-10-31