Oferta pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Targowisk Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach z dnia 2011-05-20

Data 2011-05-20
Stanowisko Prezesa Zarządu Targowisk Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza

konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Targowisk Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach

 

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania formalne:

1)      wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne,

2)      minimum 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

3)      znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,

6)      niekaralność za przestępstwo umyślne lub skarbowe.

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

1)      Curriculum Vitae z informacją o sposobie kontaktowania się z kandydatem (telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz list motywacyjny ,

2)      kwestionariusz osobowy z fotografią,

3)      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4)      świadectwa pracy potwierdzające minimum 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

5)      koncepcję funkcjonowania Targowisk Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach (materiały niezbędne do opracowania koncepcji dostępne są w pok. 209 Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz pod adresem http://tm-suwalki.pbip.pl/),

6)      oświadczenie o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych,

7)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub skarbowe oraz braku postępowań karnych prowadzonych przeciwko kandydatowi,

8)      aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,

9)      oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.).

 

            Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

            Pisemne oferty należy składać w terminie do 3 czerwca 2011 r. do godz. 900  w sekretariacie Prezydenta Miasta, pok. 102 Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub pocztą na adres Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, Mickiewicza 1 (o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

 

            Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Targowisk Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach”.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-05-20

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-05-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-05-20