Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2015-09-10

Data 2015-09-10
Stanowisko podinspektora w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora w Wydziale Audytu i Kontroli

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

6. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo lub administracja bądź studia wyższe  i studia podyplomowe o kierunku ekonomia, prawo lub administracja.

7. Posiadanie co najmniej 5 letniego  stażu  pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności  gospodarczej  o charakterze zgodnym z  wymaganiami  na   danym  stanowisku.

8. Znajomość  ustaw:  o samorządzie   gminnym,  o  finansach  publicznych, o rachunkowości, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, prawo zamówień publicznych.

9. Umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).

II. Wymagania dodatkowe:

1.  Doświadczenie w kontroli lub audycie wewnętrznym.

2.  Doświadczenie w księgowości lub sprawozdawczości budżetowej.

3.  Staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

4. Cechy charakteru:  odporność   na   stres,   komunikatywność,  umiejętność  pracy w zespole, pod presją czasu, umiejętność organizacji pracy i koordynacji.

5. Obsługa urządzeń biurowych (ksero, skan, fax).

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałki w zakresie wskazanym w upoważnieniu.

2. Prowadzenie kontroli właścicielskiej w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Sporządzanie dokumentacji pokontrolnej (protokoły z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania i inne informacje ).

4. Przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz nadzór nad przebiegiem realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

5. Przygotowywanie projektów zawiadomień składanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz organów ścigania.

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi kontrolami.

7. Opracowywanie rocznych projektów planów kontroli.

8. Opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie prowadzonych spraw.

9. Koordynacja kontroli zarządczej poprzez sporządzanie oraz przedkładanie Prezydentowi zbiorczej informacji z wyników przeprowadzonych kontroli za dany rok.

10. Przygotowywanie materiałów do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

IV. Warunki pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego  w Suwałkach – praca biurowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2015 r. był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1.  List motywacyjny.

2.  CV.

3.  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.  Kserokopie   świadectw   pracy   oraz    oryginały   lub    kserokopie   innych  dokumentów   potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.  Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami,  które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
z ustawy.

10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

12. Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.

VII. Dokumenty należy składać w terminie do   25 września  2015 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko podinspektora w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Suwałkach."

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie – nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego     postępowania w ramach naboru.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-09-10

Data modyfikacji: 2015-09-10

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-09-10