Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2015-08-06

Data 2015-08-06
Stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

  podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

6. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, prawo lub administracja bądź studia wyższe  i studia podyplomowe o kierunku ekonomia, prawo lub administracja.

7. Znajomość ustaw: ordynacji podatkowej,  o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.

8. Umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów MS Office.                                       

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

2. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność.

3. Umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów do obsługi wymiaru podatków i opłat lokalnych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie całości spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości w stosunku  do osób fizycznych.

2. Prowadzenie rejestru wymiarowego.

3. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.

4. Wprowadzanie zgłaszanych zmian dotyczących przedmiotu opodatkowania.

5. Dokonywanie zmian ewidencji stanu posiadania gruntów, budynków i budowli na podstawie  zawiadomień o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, aktów notarialnych, danych jednostek Miasta Suwałki oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości składanych przez podatników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Prowadzenie bieżącej analizy składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości z posiadaną w tym zakresie dokumentacją.

7. Przygotowanie projektów decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości.

8. Przeprowadzanie kontroli zgodności ze stanem faktycznym danych zgłaszanych do opodatkowania przez podatników.

9. Prowadzenie postępowania podatkowego w oparciu o przepisy ustawy ordynacja podatkowa.

10. Wydawanie zaświadczeń wynikających z ustaw podatkowych.

11. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego, kompletowanie dokumentacji oraz sporządzanie wniosków w sprawach dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości przekazywanych  do załatwienia organowi  wyższej instancji.

12. Sporządzanie zgodnie ze stanem faktycznym sprawozdań statystycznych z zakresu wymiaru podatków przez siebie prowadzonych.

13. Przygotowywanie projektów interpretacji w indywidualnych sprawach na pisemne zapytanie podatnika w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw oraz zamieszczanie w BIP – informacji w tym zakresie, określonych odrębnymi przepisami.

15. Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej w zakresie prowadzonych spraw.

IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego  w Suwałkach – praca biurowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2015 r. był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. CV.

3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy oraz oryginały lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się    nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami,  które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

11. Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.

VII. Dokumenty należy składać w terminie do 19 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Suwałkach."

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie – nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania w ramach naboru.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Data modyfikacji: 2015-08-06

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-08-06