Oferta pracy na stanowisku podinspektor ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2012-11-16

Data 2012-11-16
Stanowisko podinspektor ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz  ustaw:  o finansach publicznych,  gospodarce komunalnej i  samorządzie terytorialnym,
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
II. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość języków obcych,
 • studia podyplomowe z zakresu finansów lub rachunkowości,
 • znajomość analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kontrola zgodności zasad funkcjonowania nadzorowanych przez Wydział jednostek organizacyjnych miasta z obowiązującymi przepisami,dokonywanie okresowych ocen ekonomicznych działalności jednostek organizacyjnych miasta, nadzorowanych przez Wydział, w tym spółek komunalnych, oraz przedkładanie stosownych wniosków Prezydentowi,
 • obsługa techniczno-administracyjna związana z realizacją zadań Prezydenta, jako organu spółek komunalnych,
 • opracowywanie koncepcji przekształceń własnościowo-organizacyjnych jednostek komunalnych i koordynacja prac związanych z prowadzeniem zmian w tym zakresie z uwzględnieniem interesów Miasta,
 • nadzór nad działaniami z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych przez nadzorowane spółki..

IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 • praca biurowa.

V. W miesiącu październiku 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty :

·  życiorys ( CV),

·  list motywacyjny,

·  kwestionariusz osobowy,

·  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

·  inne dodatkowe dokumenty ( kopie ) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·  kopie świadectw pracy,

·  oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

·  oświadczenie o stanie zdrowia.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego” w terminie  do dnia  30  listopada  2012 r.

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

            Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ).

            Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem - podpisem kandydata.

            Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-11-16

Data modyfikacji: 2012-11-16

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-11-16