Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach z dnia 2009-01-26

Data 2009-01-26
Stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK  

OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

  podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach

1. Wymagania:

        a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym lub administracyjnym,

c) znajomość języka rosyjskiego i angielskiego,

d) znajomość obsługi komputera,

e) pełna zdolność do czynności prawnych i pełne korzystanie z praw publicznych,

f) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego,

b) sporządzanie projektów aktów i odpisów z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,

c) wprowadzanie aktów stanu cywilnego do systemu komputerowego,
d) bieżąca obsługa klienta.

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,

d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) oświadczenie o niekaralności,

g) zaświadczenie o stanie zdrowia.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,

ul. Mickiewicza 1,  16 – 400 Suwałki,  pokój nr 5 z  dopiskiem:  Dotyczy naboru na stanowisko  podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Suwałkach  w terminie do dnia   9 lutego 2009 r.  

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

     

 Suwałki, 2009-01-26


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-01-27

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-01-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-01-27