Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchmościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2008-08-19

Data 2008-08-19
Stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchmościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach
                                                                                                                                                       
 
                              
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 
 
podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchmościami i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
na czas od 15 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
                 
                                                  
  1. Wymagania niezbędne:
a)       wykształcenie wyższe lub średnie geodezyjne,
b)       umiejętność obsługi komputera i Internetu,
c)       obywatelstwo polskie,
d)       niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
e)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
      2.    Wymagania dodatkowe :
           - minimum 5 – letni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonawstwem geodezyjnym
             lub administracji geodezyjnej.
      3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
            a) sporządzanie wykazów  zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w
                księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu
                terytorialnego , w tym :  
             -  nieruchomości , które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu
                Państwa i stanowią jego własność, albo własność jednostek samorządu gminnego,
             -  nieruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek
                samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli,
-   nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte
                przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
                zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn.
                zm.),
            b) praca w punkcie informacyjnym w zakresie  informowanie mieszkańców miasta
               o działaniach na rzecz porządkowania stanu  prawnego nieruchomości.
      4. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV),
b)       list motywacyjny,
c)       kwestionariusz osobowy,
d)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
        e)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)    kserokopie świadectw pracy,
g)   oświadczenie o niekaralności,
   h) zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
       ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5   z dopiskiem:   Dotyczy naboru na
       stanowisko  podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Niruchomościami i Rolnictwa
       Urzędu Miejskiego  w   Suwałkach   w terminie  do  dnia 2 września 2008 r.
 
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
 
 
 Suwałki, 2008- 08-19

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-08-20

Data modyfikacji: 2008-08-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-08-20