Oferta pracy na stanowisku pedagoga Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Suwałkach z dnia 2009-08-19

Data 2009-08-19
Stanowisko pedagoga Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Suwałkach

 

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

       Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 )

 
Dyrektor Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Suwałkach ogłasza nabór na stanowisko pedagoga
 
I. Nazwa i adres jednostki
 
Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy
ul. 23 Października 20A
16-400 Suwałki
 
II. Określenie stanowiska urzędniczego
 
Stanowisko  – w pełnym wymiarze godzin.

           

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

 
1 .Wymagania
 
Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:

-         obywatelstwo polskie,

-         ukończone studia magisterskie na kierunku : pedagogika,

-         co najmniej roczny staż pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

-         niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

-         pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 
2. Inne umiejętności:

-         umiejętność obsługi komputera,

-         umiejętność współpracy w zespole.

 
IV. Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

-         praca z rodzinami zastępczymi,

-         praca z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne,

-         przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

-         przeprowadzanie diagnoz pedagogicznych dzieci i dorosłych,

-         współpraca z instytucjami działającymi na rzecz opieki nad dzieckiem i rodziną,

-         prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej upowszechniającej tworzenie zastępczego środowiska rodzinnego.

 
 
 
V. Wskazanie wymaganych dokumentów
 
1. Dokumenty niezbędne

-         list motywacyjny i CV,

-         kserokopia dowodu osobistego,

-         odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

-         oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,

-         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie ww. stanowiska,

-         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 
2. Dokumenty dodatkowe
 

-         kserokopie świadectw pracy,

-         kserokopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności.

 
 

3. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym lub przesyłać na adres wskazany w pkt I niniejszego ogłoszenia w terminie do 31 sierpnia 2009r. do godz.1500 z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pedagoga – w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w Suwałkach.”

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 
Suwałki, 2009-08-19

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-08-19

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-08-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-08-19