Oferta pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2015-06-11

Data 2015-06-11
Stanowisko Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

  1. Wymagania niezbędne:

1/ obywatelstwo polskie,

2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3/ niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4/ nieposzlakowana opinia,

5/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6/ wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomicznym lub studia wyższe i studia podyplomowe o kierunku ekonomicznym oraz co najmniej 3 - letni staż pracy w księgowości,

7/ posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

8/ znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatku od towarów i usług, prawo zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i zasad inwentaryzacji,

9/ umiejętność obsługi komputera w tym obsługa programów Exel, MS Office, Power Point oraz dziedzinowym do obsługi księgowości budżetowej.

II. Wymagania dodatkowe:

1/ doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

2/ staż pracy na stanowisku pracy w pionie finansowo – księgowym jednostki sektora finansów publicznych co najmniej 2 lata,

3/ ukończone studia podyplomowe.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ przygotowywanie propozycji założeń budżetowych,

2/ koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektu budżetu,

3/ planowanie i realizacja budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej, w tym: przygotowanie materiałów służących do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej i ich opracowanie,

4/ opracowanie projektu budżetu Miasta,

5/ opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń,

6/ koordynacja, konsolidacja, generowanie i dystrybucja sprawozdań budżetowych,

7/ koordynacja i opracowanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu dla Rady Miejskiej i właściwych organów nadzoru,

8/ sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej określonej w przepisach szczególnych,

9/ prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, w tym pomocy „de minims”,

10/ nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki podlegle w tym przekazywanie i rozliczanie środków,

12/ rozliczanie inwentaryzacji,

13/ koordynacja prac związanych z ujęciem w budżecie Miasta zadań wynikających z budżetu obywatelskiego,

14/ weryfikacja planów jednostek budżetowych pod katem zgodności z budżetem na etapie projektu budżetu i uchwały budżetowej,

15/ nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez jednostki organizacyjne Miasta i komórki organizacyjne Urzędu.

IV. Warunki pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach – praca biurowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w maju 2015 r. był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3/ oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4/ kserokopie świadectw pracy oraz oryginały lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem),

5/ kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6/ oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

8/ oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

9/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

10/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze,

11/ kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.

VII. Dokumenty należy składać w terminie do 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach."

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie – nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania w ramach naboru.

 

 

 

Suwałki, 11 czerwca 2015 r.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-06-11

Data modyfikacji: 2015-06-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-06-11