Oferta pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2011-02-23

Data 2011-02-23
Stanowisko naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach (od  01 kwietnia 2011 r.)

 

     I. Wymagania ogólne:

        1)  obywatelstwo polskie,

        2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,                         

3)  niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   wykształcenie wyższe ( magisterskie)  w zakresie geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, ekonomiczne lub prawnicze,

5)   co najmniej 5 - letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,

6)   znajomość przepisów prawnych w zakresie geodezji, gospodarki  nieruchomościami, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,

7)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku naczelnika wydziału,

8)   umiejętność kierowania zespołem pracowników,

9)   umiejętność obsługi komputera.

 

     II. Wymagania dodatkowe:

1)   doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

2)   uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii,

3)   studia podyplomowe w zakresie obrotu nieruchomościami,

4)   dyspozycyjność, samodzielność , komunikatywność.

     III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

           Organizowanie, koordynowanie oraz bezpośredni nadzór m.in. nad realizacją zadań:

   - komunalizacją mienia Skarbu Państwa,

   - sprzedażą nieruchomości mienia gminnego i Skarbu Państwa,

   - przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

   - scalaniem i podziałem , rozgraniczaniem nieruchomości oraz zamianą nieruchomości,

   - przekazywaniem w trwały zarząd nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,

   - rozwiązywaniem umów użytkowania wieczystego, dzierżawy lub najmu oraz wygaszaniem prawa użytkowania i trwałego zarządu,

   -  aktualizacją cen gruntów oraz naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,

   -  naliczaniem opłat adiacenckich i planistycznych, 

           -  wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości,

           -  gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i mienia gminnego.

           - prowadzeniem zasobu geodezyjno - kartograficznego z obszaru Miasta,

          -  zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

          -  zakładaniem i prowadzeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

          -  prowadzeniem i rozwijaniem komputerowego systemu informacji terenowej Miasta,

          -  zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej,

           - planowaniem, zlecaniem i  odbiorem robót geodezyjno - kartograficznych.

     IV. Wymagane dokumenty:

         

1)  życiorys ( CV),

2)   list motywacyjny,

3)   kwestionariusz osobowy,

4)   dokument poświadczający wykształcenie,

5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)   kserokopie świadectw pracy,

7)   oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)   oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1,  16 – 400 Suwałki,  pokój nr  4 z  dopiskiem:  „ Dotyczy  naboru  na stanowisko  naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  w Suwałkach”  w terminie do dnia  15 marca 2011 r.  

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http:// bip.um.suwalki.pl  oraz  na  tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ).

 

 Suwałki, 2011-02-23

 

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-02-24

Data modyfikacji: 2011-02-24

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-02-24