Oferta pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2011-01-26

Data 2011-01-26
Stanowisko naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE  

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

 

naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach

                                                                        
              
  1. Wymagania ogólne:

1/  obywatelstwo polskie,

2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3/ niekaralność za przestępstwo umyślne lub  umyślne przestępstwo skarbowe,

4/ wykształcenie wyższe ( magisterskie ) prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,

5/  co najmniej 5 - letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,  

6/ znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

7/ znajomość języka angielskiego,

8/  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku naczelnika Wydziału,

9/  umiejętność kierowania zespołem pracowników,

10/ umiejętność obsługi komputera.
 
      II. Wymagania dodatkowe:

          1/  doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

          2/  znajomość problematyki społeczno - gospodarczej miasta,


          3/   znajomość dodatkowego języka obcego,

          4/ znajomość zagadnień związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, w tym z zakresu prawa budowlanego, finansów publicznych i prawa zamówień publicznych,

          5/ studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

 
      III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :      

       1. Organizowanie , koordynowanie oraz nadzór nad realizacją zadań :        

         -  inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie opracowywania strategii rozwoju miasta,

         -  sporządzanie bieżących oraz okresowych analiz i ocen rozwoju społeczno - gospodarczego miasta,

        -   prowadzenie bieżącej analizy pozyskanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz przedkładanie wniosków w zakresie ich wykorzystania,          

        -  realizacja zadań związanych z programami pomocowymi z Unii Europejskiej,

        -   koordynowanie i analizowanie wszystkich dostępnych programów pomocowych Unii Europejskiej,

        -  opracowywanie i opiniowanie pod względem celowości projektów inwestycji oraz innych przedsięwzięć gospodarczych finansowanych z budżetu miasta,

        -   opracowywanie i dystrybucja ofert inwestycyjnych oraz innych materiałów służących promocji inwestycyjno - gospodarczej Suwałk,

        -   przygotowywanie i prowadzenie negocjacji z inwestorami krajowymi i zagranicznymi,

        -  przygotowywanie projektów  umów i innych dokumentów związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć,

         - kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych w ramach przygotowywanych i prowadzonych przez nich w mieście inwestycji,

         - utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Parkiem Naukowo - Technologicznym Polska Wschód Spółka z o.o. ,

            organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi i izbami gospodarczymi w zakresie promocji oferty inwestycyjnej miasta,

         - podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta i regionu,   

         -  gromadzenie oraz aktualizowanie informacji dotyczących potencjału gospodarczego miasta i warunków inwestycyjnych,

         -  przygotowywanie oraz aktualizacja prezentacji inwestycyjno - gospodarczej Suwałk,

         - organizowanie współpracy z miastami partnerskimi,

         -  obsługa delegacji i gości zagranicznych uczestniczących w imprezach organizowanych przez miasto,

         -  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

         -  prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą na terenie miasta napojów alkoholowych.

      2. Wydawanie i podpisywanie w imieniu Prezydenta decyzji administracyjnych w sprawach należących do zakresu działania Wydziału.             

 
 IV. Wymagane dokumenty:
1/ życiorys (CV),

2/ list motywacyjny,

3/ kwestionariusz osobowy,

4/ dokument poświadczający wykształcenie,


        5/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

        6/ kserokopie świadectw pracy,


7/ oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

    8/ oświadczenie o stanie zdrowia.
 

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,

       ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 4   z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na
       stanowisko naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego   w Suwałkach”

        w terminie do 10 lutego 2011 r.

       

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul.Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )

 
 

 Suwałki, dn. 2011-01- 26

 

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-01-26