Oferta pracy na stanowisku księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach z dnia 2008-08-01

Data 2008-08-01
Stanowisko księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowy
 
I. Nazwa i adres jednostki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach
ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki
Tel. (087)566-29-53
 
II. Określenie stanowiska
Księgowy
 
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone dla tego stanowiska w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) oraz w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą” tj.:
 
1. Wymagania niezbędne:
1)      Być obywatelem polskim;
2)      Posiadać:
-         kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,
-         pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
-         wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (przy wykształceniu średnim wymagany dwuletni staż pracy);
3)      Nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;
4)      Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
 
2. Wymagania dodatkowe:
      1)            Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych;
      2)            Znajomość przepisów z zakresu: podatków, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
      3)            Znajomość zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek budżetowych;
      4)            Dobra znajomość obsługi komputera, w tym: programu Excel, Word;
      5)            Dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
      6)            Dokładność, skrupulatność, komunikatywność.
 
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Księgowy podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.
Do zadań jego należy m.in.:
-        sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych;
-        kompletowanie dowodów stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych;
-        dekretacja dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów oraz ich wprowadzanie do programu księgowego;
-        obsługa modułów wchodzących w skład systemu finansowego;
-        prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka;
-        obsługa prowadzonej w Ośrodku sprzedaży – wystawianie faktur VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, deklaracje VAT;
-        rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT;
-        prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
-        prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt;
-        prowadzenie spraw w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań;
 
V. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopia dowodu osobistego;
4) życiorys zawodowy (CV);
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i preferowane oraz staż pracy (w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu – umowa o pracę),
6) dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu i inne dokumenty lub ich kserokopie),
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
8) oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru na stanowisko urzędnicze kandydat dostarcza zaświadczenie o niekaralności);
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź przez Notariusza.
 
VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Kandydaci przystępujący do naboru na urzędnicze stanowisko składają w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8, pokój nr 105, w terminie do dnia 18 sierpnia 2008 r. do godz.10-tej, wymagane dokumenty, o których mowa w cz. V ogłoszenia w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Nabór, kwalifikacje – księgowy”
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej SOSW i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
 
Suwałki, 01.08.2008 r.

Udostępniający: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-08-05

Data modyfikacji: 2008-08-05

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-08-05