Oferta pracy na stanowisku księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach z dnia 2011-07-28

Data 2011-07-28
Stanowisko księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KSIĘGOWY

 

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz.1458  z późn. zm).  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze.

I. Nazwa i adres jednostki  

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1,

     ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki

II. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowy

III. Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem:

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien spełniać niżej wymienione wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz.1458 z poźn. zm.)

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

     2)  wykształcenie wyższe lub średnie ( 2 lata stażu),

3)  niekaralność za przestępstwo z winy  umyślnej,

4)  posiadać:

- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

     - zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku urzędniczym.

 

2.Wymagania dodatkowe:

- dokładność i skrupulatność,

- dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność,

- bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu i systemów komputerowych w tym Excel, Word,

- znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,

- znajomość przepisów z zakresu: podatków, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku księgowy.

Do zadań należy:

- sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych,

- kompletowanie dowodów stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych,

-dekretacja dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów oraz ich wprowadzania do programu,

- obsługa modułów wchodzących w skład systemu finansowego,

- obsługa prowadzonej w Ośrodku sprzedaży - wystawianie faktur VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, deklaracje VAT,

- prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka,

- rozliczenie z Urzędem Skarbowym z zakresu podatku VAT,

- prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,

- prowadzenie spraw w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań.

V. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

1. Kandydaci składają w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8 w terminie do  12.08.2011 roku do godz.10 00 wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie zawierającej:

- list motywacyjny,

- CV,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy
(w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu – umowa o pracę ) kserokopie  dyplomu, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem),

- oświadczenie  o niekaralności,

- zaświadczenie o stanie zdrowia.

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź przez Notariusza.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. Nr 223, poz.1458 z  późn. zm.)

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.


2.
Na kopercie kandydaci podają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze-księgowy’’


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                    Specjalnego Ośrodka              

                                                                                              Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

Suwałki, 28.07.2011r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-07-28

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-07-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-07-28