Oferta pracy na stanowisku kierownika produkcji - szefa utrzymania ruchu z dnia 2008-07-01

Data 2008-07-01
Stanowisko kierownika produkcji - szefa utrzymania ruchu
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 Na podstawie art. 3 a   ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zmianami.
 
                Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach
                ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
                KIEROWNIKA PRODUKCJI - SZEFA UTRZYMANIA RUCHU

 

I.                   Nazwa i adres zakładu

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Ul. Mariana Buczka 150 A
16 – 400 Suwałki
 
II.         Określenie stanowiska urzędniczego
Kierownik produkcji - szef utrzymania ruchu
 
III      Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym
          Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.) oraz w załączniku nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146, poz. 1222 z póź. zm.)
 
1.      Wymagania   niezbędne :  
a)      kandydat powinien posiadać :
-         obywatelstwo polskie,
-         wykształcenie wyższe o kierunku elektrotechnika ( w zakresie elektroenergetyka ) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne, 
-         minimum 5 – letni staż pracy,
-         pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/ w stanowisku ( badania wysokościowe),
b)      niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)      nieposzlakowaną opinią.
2.      Wymagania dodatkowe :
a ) znajomość obsługi programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office),
b)      umiejętność czytania projektów technicznych,
c)      prawo jazdy kat. B,
d)      posiadać samochód osobowy,
 
IV.              Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku
1.      Zastępowanie Dyrektora ZUOK w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
2.      Dbanie o należytą organizację pracy i współpraca z Dyrektorem  Zakładu w sprawnym wykonywaniu zadań przez podległych pracowników.
3.      Nadzór nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń w tym prowadzenie zagadnień dotyczących polityki remontowej oraz dozoru   technicznego i legalizacji urządzeń.
4.      Kierowanie gospodarką energetyczną zakładu zapewniając ciągłą dostawę energii elektrycznej oraz najefektywniejsze   wykorzystanie mocy   urządzeń energetycznych i zdolności przepustowej sieci w celu wyeliminowania nieuzasadnionych strat energii.  
5.      Dbanie o właściwą eksploatację mienia powierzonego do użytkowania.
6.      Kontrola stanu technicznego urządzeń oraz pracowników na wszystkich zmianach. 
7.      Odpowiedzialność za merytoryczną i formalną stronę prowadzonych spraw oraz formę opracowań   i dokumentów przedkładanych do podpisu.
8.      Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przetargów.
9.      Wydawanie dyspozycji i wytycznych pracownikom   w celu uzyskania ciągłej i wydajnej pracy zakładu.
10. Przestrzeganie regulaminu  pracy, przepisów bhp i   p – poż.
11. Programowanie rozwoju zakładu w drodze inwestycji.
12. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki energetyczno – paliwowej oraz sprawozdania o unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
 V.                 Określenie wymaganych dokumentów :
a)      list motywacyjny,
b)      kwestionariusz osobowy,
c)      życiorys zawodowy (CV),
d)      kserokopie świadectw pracy,
e)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i dodatkowe (kserokopia dyplomu i inne dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem, świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach),
f)        aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku wydane w miesiącu lipcu 2008 r. ),
g)      oświadczenie kandydata o niekaralności ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności).
 VI.              Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów
1.    Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika produkcji – szefa utrzymania ruchu ZUOK   składają w kadrach    Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach, ul. M. Buczka 150 A,   w terminie do dnia 25 lipca 2008 r., do godz. 1000 , wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika produkcji - szefa utrzymania ruchu”.
2.    Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy i życiorys zawodowy) powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z poź. zm.).
3.      Dokumenty, które wpłyną do ZUOK Suwałki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.um.suwalki.pl) oraz na tablicy informacyjnej ZUOK w Suwałkach przy ul. M. Buczka 150 A.
 
Suwałki, dnia 01 lipca 2008 r.
 
 
                                                                                                  Dyrektor
                                                                                   Zakładu Utylizacji Odpadów
                                                                                  Komunalnych w Suwałkach
                                  

Udostępniający: Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-07-01

Data modyfikacji: 2008-07-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-07-01