Oferta pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2015-09-11

Data 2015-09-11
Stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

inspektora w Wydziale Komunikacji

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

6. Wykształcenie wyższe o kierunku  prawo lub administracja.

7.  Posiadanie co najmniej  trzy letniego  stażu  pracy.

8. Umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).

II. Wymagania dodatkowe:

1.  Znajomość przepisów ustawy: Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych.

2.  Doświadczenie w pracy w administracji publicznej, a szczególnie samorządowej.

3.  Znajomość języka angielskiego.

4.  Umiejętność komunikacji werbalnej z interesantem.

5.  Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

6.  Znajomość systemu informatycznego CEPiK – certyfikat oraz doświadczenie w pracy w tym systemie.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie rejestracji pojazdów w systemie CEP.

2. Realizacja zadań z zakresu ustawy o kierujących pojazdami w zakresie wydawania praw jazdy w systemie CEK.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych prowadzonych przy realizacji zadań określonych w wyżej wymienionych ustawach dotyczących: wydawania - odmowie wydania prawa jazdy, zatrzymania - zwrocie prawa jazdy, cofnięcia - przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowania na badania lekarskie, psychologiczne, kurs reedukacyjny, egzamin sprawdzający kwalifikacje, rejestrowanie - odmowie zarejestrowania pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, nadawania cech identyfikacyjnych.

4. Przygotowywanie  projektów decyzji w wyżej wymienionym zakresie.

5. Prowadzenie postępowań odwoławczych w wyżej wymienionym zakresie.

IV. Warunki pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Komunikacji  Urzędu Miejskiego w Suwałkach – praca biurowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2015 r. był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1.  List motywacyjny.

2.  CV.

3.  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.  Kserokopie   świadectw   pracy   oraz    oryginały   lub    kserokopie   innych  dokumentów   potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.  Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami,  które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

12. Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.

VII. Dokumenty należy składać w terminie do 25.09.2015 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach."

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie – nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania w ramach naboru.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-09-11

Data modyfikacji: 2015-09-11

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-09-11