Oferta pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2014-10-09

Data 2014-10-09
Stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

inspektora w Wydziale Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

I.  Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku, tj:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

c) co najmniej 5-letni staż pracy (w tym co najmniej 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych),

5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

6)  nieposzlakowana opinia.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office, AutoCad, programy kosztorysowe Norma, Rodos),

2)  znajomość przepisów Prawa budowlanego, Ustawy o zamówieniach publicznych,

3)  wskazana wiedza i doświadczenie w realizacji instalacji i sieci teletechnicznych,

4)  prawo jazdy kat. B,

5)  umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dokładność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Inspektor jest przedstawicielem Miasta Suwałki na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa Budowlanego oraz umowy o jej realizację.
W czasie trwania budowy sprawuje kontrolę jej przebiegu w zakresie niezbędnym
do zabezpieczenia interesów Miasta Suwałki i przyszłych użytkowników. Ponadto odpowiada za prowadzenie dokumentów rozliczających roboty, sporządza zestawienia z poniesionych nakładów z uwzględnieniem przyznanych limitów, przygotowuje niezbędną do przetargów dokumentację oraz bierze udział w pracach komisji przetargowej.

 

IV.  Warunki pracy na stanowisku Inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

1)   praca biurowo - terenowa

 

V.  W miesiącu wrześniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 

VI.  Wymagane dokumenty:

1)  życiorys (CV),

2)  list motywacyjny,

3)  kwestionariusz osobowy,

4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i dodatkowe (kserokopia dyplomu, uprawnień budowlanych i inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach),

7) oświadczenie o stanie zdrowia,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 6 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach”, w terminie do  24  października 2014 roku.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem - podpisem kandydata.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Suwałki,  9 października 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-10-09

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-10-09

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-10-09