Oferta pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2012-01-20

Data 2012-01-20
Stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1


inspektora w Wydziale Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Suwałkach


I.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku, tj:
a)    wykształcenie wyższe techniczne,
b)    uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
c)    co najmniej 4-letni staż pracy (w tym co najmniej 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy, przypadające po roku 2000),
5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,
6)    nieposzlakowana opinia.

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office, programy kosztorysowe Norma, Rodos, AutoCad),
2)    znajomość przepisów Prawa budowlanego, Ustawy o zamówieniach publicznych,
3)    wskazana wiedza i doświadczenie w realizacji instalacji i sieci teletechnicznych,
4)    prawo jazdy kat. B,
5)    umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dokładność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Inspektor jest przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Suwałkach na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa Budowlanego oraz umowy o jej realizację. W czasie trwania budowy sprawuje kontrolę jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Urzędu Miejskiego w Suwałkach i przyszłych użytkowników. Ponadto odpowiada za prowadzenie dokumentów rozliczających roboty, sporządza zestawienia z poniesionych nakładów z uwzględnieniem przyznanych limitów, przygotowuje niezbędną do przetargów dokumentację oraz bierze udział w pracach komisji przetargowej.

IV.    Warunki pracy na stanowisku Inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach:
1)    praca biurowo - terenowa

V.    W miesiącu grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

VI.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,
5)    kserokopie świadectw pracy,
6)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i dodatkowe (kserokopia dyplomu, uprawnień budowlanych i inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach),
7)    oświadczenie o stanie zdrowia,
8)    oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach”, w terminie do 3 lutego 2012 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”. Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-01-20

Data modyfikacji: 2012-01-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-01-20