Oferta pracy na stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach z dnia 2011-09-02

Data 2011-09-02
Stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach 

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach ogłasza

konkurs na stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach ul. Wylotowa 30 16- 400 Suwałki telefon 87 567 57 81  

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  

III. Wymiar czasu pracy

niepełny wymiar czasu pracy - ½ etatu – 20 godzin tygodniowo

 IV. Miejsce wykonywania pracy

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Wylotowa 30

V. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umiejętność praktycznego ich wykorzystania,

b) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.  

VI. Zakres wykonywanych zadań:

a) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

b) dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp i ppoż. dla pracowników,

d) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

e) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej,

f)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

g) sporządzanie analiz bezpieczeństwa,

h) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

VII. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

1. Dokumenty niezbędne:

a) list motywacyjny i CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

b) kserokopia dowodu osobistego,

c) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

d) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy),

f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o niekaralności (osoba wybrana zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

2. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach lub przesłać na adres wskazany w pkt. I niniejszego ogłoszenia w terminie do 19 września 2011r. do godziny 14.00.

Na kopercie kandydaci umieszczają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu, a także dopisek „Nabór na wolne stanowisko – inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach”.

3. Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.suwalki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach przy ul. Wylotowej 30.

Suwałki, dnia 02 września 2011r.    

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-09-02

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-09-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-09-02