Oferta pracy na stanowisku Inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2010-05-31

Data 2010-05-31
Stanowisko Inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE  

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

 

Inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej

                                                                        
               
  1. Wymagania ogólne:

  1/ obywatelstwo polskie,

  2/ wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: administracja, prawo, ekonomia, finanse,

  3/ co najmniej 3 – letni staż pracy,

  4/  umiejętność obsługi komputera i Internetu,

  5/ niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

  6/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

      II. Wymagania dodatkowe:

          1/ staż pracy w administracji publicznej,

          2/ znajomość występujących na terenie miasta najistotniejszych problemów alkoholowych, przemocy i  narkomanii,

          3/ znajomość  zadań  Miasta  wynikających z:  ustawy  o   wychowaniu  w  trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

          4/ umiejętność samodzielnego organizowania pracy na stanowisku oraz kreatywność,

          5/ łatwość nawiązywania kontaktów.

      III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

          1/ przygotowywanie projektów miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

          2/ sporządzanie diagnozy najistotniejszych problemów społecznych Suwałk,

          3/ planowanie wydatków na realizację zadań ww Programu,          

          4/ inicjowanie, planowanie, koordynowanie zadań w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy,

          5/ organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów,

         6/ sporządzanie informacji i sprawozdawczości z realizacji zadań Programu,

         7/ prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem w zakresie procedury zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

         8/ przygotowywanie konkursów ofert na zadania zlecane organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom,

         9/ prowadzenie kontroli merytorycznej realizacji zadań zleconych,

       10/ współpraca z wspólnotami i organizacjami trzeźwościowymi.


    IV. Wymagane dokumenty:

 1/ życiorys (CV),

 2/ list motywacyjny,

 3/ kwestionariusz osobowy,

 4/ dokument poświadczający wykształcenie,

         5/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

         6/ kserokopie świadectw pracy,

         7/ oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

   8/ oświadczenie o stanie zdrowia.
 

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 4   z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach”   w terminie do 11 czerwca 2010 r.

       

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )

 
 
 Suwałki, 2010-05-31

 

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-06-01

Data modyfikacji: 2010-06-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-06-01