Oferta pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach. z dnia 2010-01-22

Data 2010-01-22
Stanowisko inspektora w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

inspektora w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach


1. Wymagania:

1)   obywatelstwo polskie,

2)   wykształcenie wyższe magisterskie,

3)   co najmniej trzyletni staż pracy,

4)   niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

5)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.


2. Wymagania dodatkowe :

1)        znajomość ustawy prawo działalności gospodarczej, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

2)        umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z zasobów sieci Internet,

3)        staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji publicznej,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    prowadzenie rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta,

2.    przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3.    przygotowywanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

4.    przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

5.    przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej,

6.    informowanie klientów urzędu o przepisach prawnych związanych z ewidencją działalności gospodarczej.

4. Wymagane dokumenty:

1)   życiorys (CV),

2)   list motywacyjny,

3)   kwestionariusz osobowy,

4)   kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie,

5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)   kserokopie świadectw pracy,

7)   oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)   oświadczenie o stanie zdrowia.

 
 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach” w terminie do dnia 3 lutego 2010 r.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udostępniający: Łukasz Kurzyna - Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-01-22

Data modyfikacji: 2010-01-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-01-22