Oferta pracy na stanowisku inspektora ds. środowiska w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2009-10-13

Data 2009-10-13
Stanowisko inspektora ds. środowiska w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach


PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
inspektora ds. środowiska w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
( wymiar czasu pracy – ½ etatu )


1. Wymagania:
1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ),
2) wykształcenie wyższe o profilu geograficznym lub ochrony środowiska lub inżynierii
sanitarnej,
3) co najmniej trzyletni staż pracy,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

2. Wymagania dodatkowe :
1) doświadczenie zawodowe z zakresu zadań powierzonych na stanowisku pracy,
2) umiejętność wykonywania opracowań ekofizjograficznych i przyrodniczych,
3) znajomość przepisów szczególnych z zakresu pracy Wydziału i ochrony środowiska.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1) zbieranie materiałów i analiza informacji dotyczących stanu środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń, dotyczących zagadnień zagospodarowania rolniczego i leśnego oraz
demograficznych na potrzeby opracowań planistycznych,
2) sporządzanie inwentaryzacji przyrodniczych,
3) sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko do projektów planów miejscowych,
4) sporządzanie opracowań ekofizjograficznych do opracowań planistycznych,
5) przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji
rolnej lub leśnej i uzgodnień w tym zakresie z organami opiniującymi,
6) sporządzanie prognoz skutków finansowych dla budżetu miasta ustaleń planów
miejscowych,
7) sporządzanie wytycznych do planów miejscowych i studium z zakresu ochrony środowiska,
8) współpraca przy sporządzaniu planów miejscowych, studiów planistycznych, strategii,
programów, w tym w szczególności przy określaniu zasad ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu.


9) współpraca przy sporządzaniu i przygotowywaniu projektów opinii, uzgodnień, wniosków
i postanowień Zarządu Województwa, zgodnie z zadaniami powierzonymi Prezydentowi w
ramach porozumienia,
10) uczestnictwo w radach technicznych i wizjach lokalnych.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) dokument poświadczający wykształcenie ,
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: Dotyczy naboru na
stanowisko inspektora w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w terminie do dnia 26 października 2009 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.Suwałki, 2009- 10 -13


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-10-16

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-10-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-10-16