Oferta pracy na stanowisko - inspektora ds. obronnych i społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2009-03-10

Data 2009-03-10
Stanowisko inspektora ds. obronnych i społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

inspektora ds. obronnych i społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Suwałkach
 
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) 3 letni staż pracy,

c) znajomość przepisów związanych z obronnością, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym,

d) znajomość przepisów o stowarzyszeniach i fundacjach,

e) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

f)  umiejętność obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,

g) obywatelstwo polskie,

h) pełna zdolność do czynności prawnych i pełne korzystanie z praw publicznych,

i) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

j) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

     
2. Wymagania dodatkowe:  

a) znajomość przepisów o samorządzie terytorialnym,

b) znajomość przepisów o zbiórkach publicznych,

c) znajomość przepisów o zgromadzeniach,

d) znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,

e) umiejętność pracy w zespole,

f)  umiejętność sprawnej organizacji pracy,

g) odpowiedzialność, pilność i samodzielność.

 
3. Zakres wykonywanych zadań:

a) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na obywateli obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,

b)  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

c)  udział w aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, planu obrony cywilnej oraz planu reagowania kryzysowego,

d)  prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta Suwałki w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,

e)  udział w organizowaniu doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.

f)  prowadzenie miesięcznych i kwartalnych treningów systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA).

g)  prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi swoją siedzibę w mieście Suwałki.

h)  prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwoleń (decyzji) na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie miasta Suwałki.

i)   przyjmowanie zawiadomień o organizowanych na terenie miasta Suwałki zgromadzeniach i prowadzenie postępowań w sprawie zgromadzeń.

j)   prowadzenie spraw związanych z repatriacją.

 
4. Wymagane dokumenty:

 

a)  życiorys (CV),

b)  list motywacyjny,

 

c)  dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)  kwestionariusz osobowy,

 

e)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f)  kserokopie świadectw pracy,

g)  oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych,

h)  oświadczenie o stanie zdrowia.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16–400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach wterminie do dnia 24 marca 2009 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.suwalki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dorealizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 
 
 
Suwałki, 2009-03-10
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Jaroszewicz - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-10

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-10