Oferta pracy na stanowisku Inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2008-06-10

Data 2008-06-10
Stanowisko Inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

( Unieważnione ogłoszenie o naborze - patrz KOMUNIKAT )

    PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 

Inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

1. Wymagania niezbędne :

a)       wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, pomoc społeczna),
b)       umiejętność obsługi komputera i Internetu,
c)       znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,,
d)        minimum 3-letni staż pracy,
e)       obywatelstwo polskie,
f)         niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
g)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.
 
  1. Wymagania dodatkowe:
a)       umiejętność postępowania administracyjnego,
b)       znajomość problematyki pomocy społecznej oraz zasad funkcjonowania jednostek pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto,
c)       umiejętność samodzielnego organizowania pracy na stanowisku oraz kreatywność ,
d)       łatwość nawiązywania kontaktów z klientami,
e)       umiejętność pracy w zespole.
              
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)       nadzorowanie działalności samorządowych jednostek pomocy społecznej ,
b)       prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi podmiotami w obszarze pomocy społecznej,
c)       prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
      
4. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV),
b)       list motywacyjny,
c)       kwestionariusz osobowy,
d)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)         kserokopie świadectw pracy,
g)       oświadczenie o niekaralności,
h)   zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1,  16 – 400 Suwałki,  pokój nr 5 z  dopiskiem:  Dotyczy naboru na
stanowisko  inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach  w terminie do dnia  25 czerwca  2008 r.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
 
 
 Suwałki, 2008-06-10

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-11

Data modyfikacji: 2008-06-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-06-11