Oferta pracy na stanowisku Główny księgowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach z dnia 2012-07-04

Data 2012-07-04
Stanowisko Główny księgowy

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędniczeGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach,

ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

ul. Nowomiejska 10

16-400 Suwałki

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

główny księgowy

 

3. Wymiar czasu pracy:

1 etat – 40 godzin tygodniowo

 

4. Miejsce wykonywania pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki

 

5. Wymagania niezbędne:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

6. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych,

2) znajomość przepisów prawa z zakresu: podatków, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3) bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu i systemów komputerowych w tym Excel, Word,

4) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,

5) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

 

7. Zakres wykonywania zadań:

1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4) sporządzenie sprawozdań finansowych,

5) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

6) sporządzanie list płac oraz dokumentów rozliczeniowych ZUS, US,

7) sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących wynagrodzeń pracowników.

 

8. Warunki pracy na stanowisku księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

- praca biurowa

 

9. W miesiącu czerwcu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce
, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

 

10. Wymagane dokumenty:

1)      kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzające obywatelstwo,

2)      list motywacyjny i CV,

3)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowania ww. stanowiska,

4)      uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

5)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na ww. stanowisku,

7)      oświadczenie kandydata o niekaralności,

8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10, 16 – 400 Suwałki, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach” w terminie do 18 lipca 2012 r. do godz. 1500 bądź przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

Dokumenty, które wpłyną do Poradni po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

 

Udostępniający: Barbara Boruta wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-07-04

Data modyfikacji: 2012-07-04

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-07-04