Oferta pracy na stanowisku głównego księgowego–podlega Dyrektorowi Przedszkola z dnia 2009-07-10

Data 2009-07-10
Stanowisko głównego księgowego–podlega Dyrektorowi Przedszkola

                  Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

       Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 )

                                         Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach ogłasza nabór

                                                               na stanowisko urzędnicze

 

I.Nazwa i adres jednostki

 
Przedszkole nr 7
Ul.Andersa 10
16-400 Suwałki
 

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Stanowisko „głównego księgowego” –podlega Dyrektorowi Przedszkola

 

III.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

 
1.Wymagania niezbędne
 

Do naboru może przystąpić osoba ,która posiada:

-polskie obywatelstwo
-niekaralność

-pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

-kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na ww. stanowisku zgodne zw art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn..zm.)

- nieposzlakowaną opinię.
 
2.Wymagania preferowane
 

-znajomość Ustawy o finansach publicznych i przepisów związanych z finansami publicznymi,

-znajomość obsługi komputera i obsługi programów komputerowych,
-staż pracy w jednostkach budżetowych.
 

IV. Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku

 

-prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ,

-prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub pozabudżetowych będących w posiadaniu jednostki

-sporządzanie sprawozdań finansowych

-przestrzeganie dyscypliny budżetowej

 
V. Wskazanie wymaganych dokumentów
 
1.Dokumenty niezbędne
- list motywacyjny i CV
-kserokopia dowodu osobistego

-odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje

-oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych

-zaświadczeni lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie ww. stanowiska

-oświadczenie o niekaralności

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 
2.Dokumenty dodatkowe
-kserokopie świadectw pracy

-kserokopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności

 


3.Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Przedszkolu nr 7 lub przesyłać na adres wskazany w pkt I niniejszego ogłoszenia w terminie do 27 lipca 2009r. do godz.1500 z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze- główny księgowy – w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach.”

4.Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-07-10

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-07-10

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-07-10