Oferta pracy na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 2009-01-08

Data 2009-01-08
Stanowisko głównego specjalisty w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
 
OGŁASZA NABÓR
 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

 

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

 

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

 

głównego specjalisty w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

                               
                                                                                       
  1. Wymagania niezbędne:

1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe: konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne,    

3. znajomość przepisów szczególnych, w tym m. in. :   
  • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy prawo budowlane,
  • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
4. doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony konserwatorskiej,

5. doświadczenie w pracy w administracji publicznej minimum 3 lata.

     II.   Wymagania dodatkowe :
            znajomość języka obcego.     
    III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

             zabytkami leżących w zakresie działania Miejskiego Konserwatora Zabytków .

 

       W szczególności :

       1/ Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń i opinii na wykonanie wszelkich

            prac i robot przy zabytkach, zarówno nieruchomych, jak i ruchomych oraz wydawanie

           zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru

           zabytków.

       2/ Proponowanie podjęcia czynności prowadzonych przy zabytkach bez uzyskania zezwolenia

           na ich prowadzenie łącznie z nakazaniem przywrócenia zabytku, lub jego otoczenia, do

           poprzedniego stanu na koszt osoby, która naruszyła te przepisy.

      3/  Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

      4/   Proponowanie wnioskowania o wpisanie lub wykreślenie dobra kultury z rejestru zabytków.

      5/ Proponowanie wnioskowania o przyjęcie zabytku nieruchomego lub ruchomego na własność

           państwa.

      6/ Sprawowanie nadzoru nad stanem zachowania zabytków, użytkowaniem zabytków  

          I dobrami kultury.

     7/ Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku oraz

         o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska.        

     8/  Przygotowywanie decyzji w celu zabezpieczenia zabytków w przypadkach ich zagrożenia,

          w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.      

    9/ Prowadzenie ewidencji miejsc pamiątkowych, pomników oraz tablic pamiątkowych oraz

          umieszczanie na zabytkach nieruchomych – znaków lub napisów.

   10/ Proponowanie powierzania zabytków w opiekę społecznym opiekunom zabytków.

   11/ Archiwizacja akt i dokumentacji związanych z działalnością Biura Miejskiego Konserwatora      

          Zabytków.

   12/ Obsługa budżetu Miasta w zakresie ochrony zabytków.

   13/ Prowadzenie spraw związanych z realizacją miejskich programów rewitalizacyjnych

          obszarów objętych ochroną konserwatorską.

 

14. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

15. Zastępowanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w okresie jego nieobecności.

 

 IV. Wymagane dokumenty:
1.   życiorys (CV),

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.   dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych

      studiów),

5.   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6.  kopie świadectw pracy,

7.  oświadczenie o niekaralności,

   8. zaświadczenie o stanie zdrowia.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5   z dopiskiem:   Dotyczy naboru na stanowisko  głównego specjalisty w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w terminie do  dnia 19 stycznia 2009 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )

 

 Suwałki, 2009-01-08


Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-01-08

Data modyfikacji: 2009-01-08

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-01-08